x. 20-5-1764, Bolsward
Jillert Jans de Boer Rinske Jans
*.
~.
p.
†. 26-5-1796, Bolsward
[ ].
opl.
ber.
*. ca 1737
~.
p.
†. 21-10-1808, Bolsward
[ ].
opl.
ber.

Kinderen
Jan Jilts de Boer
Piebe Jilts de Boer
Wessel Jilts de Boer
> Jetske Jilts de Boer <
Ebe Jilts de Boer
Bauke Jilts de Boer
Yttje Jilts de Boer

Inhoud · Index · Familienamen · Contact

C.A.M. Siskens, 11-3-2018